Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że działalność człowieka może znacząco zwiększyć ryzyko pojawienia się ASF na fermie. Zwłaszcza że, działania człowieka mogą mieć charakter bezpośredni i pośredni, często wynikają z niewiedzy bądź lekceważenia zasad bioasekuracyjnych.

W poniższym artykule odpowiemy jakie działania możemy podjąć, żeby dodatkowo zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa ASF na teren gospodarstwa i jednocześnie spełnić wymogi formalne nakładane przez ministerstwo rolnictwa.

Procedury i wymogi bioasekuracyjne związane z osobami procującymi przy trzodzie chlewnej.

Pierwszy wymóg odnosi się bezpośrednio do osób pracujących na danej fermie (zarówno pracowników stałych, jak i sezonowych ), w której utrzymywane są świnie.

 

 • Obsługą Świń powinny zajmować się wyłącznie osoby pracujące tylko w naszym gospodarstwie.

 • Pracownicy, którzy pracują w naszym gospodarstwie, nie mogą mieszkać na terenie innych ferm w których utrzymywane są świnie.

 • Pracownicy nie mogą posiadać własnych świń.

 • Pracownicy posiadający objawy grypopodobne nie powinni mieć kontaktu ze świniami.

 • Pracownicy powinni przestrzegać procedur wejścia do chlewni, to znaczy przebierać się w śluzie dezynfekcyjnej lub w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, wyposażonym w prysznice, środki do dezynfekcji, odzież ochronną, jak i matę dezynfekcyjną.

 • Osoby postronne nie powinny mieć w żadnym stopniu dostępu do budynków inwentarskich, w których utrzymywane są zwierzęta, jak i całej strefy białej
  .
 • Dobrą praktyką jest stosowanie okresu karencji, dla osób wchodzących na teren strefy białej. Osoba wizytująca fermę nie powinna być w podobnym obiekcie w ciągu 48 godzin.

 

Nie należy zapominać, że nawet sam lekarz weterynarii może być wektorem wirusa ASF, ze względu na swój charakter pracy. Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa rolnictwa, weterynarze mają za zadanie skontrolowanie wszystkich gospodarstw rolnych, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, jaki i badanie próbek krwi u padłych dzików. Co z kolei podnosi ryzyko przeniesienia wirusa ASF na ubrania, z innych ferm lub bezpośrednio od dzików. Zasady bioasekuracyjne obowiązują każdego. Tak samo, jak, weterynarze mają obowiązek kontrolować nasze procedury i zabezpieczenia przed asf, tak samo my mamy prawo wymagać od lekarzy, żeby przestrzegali zasad bioasekuracyjnych.

 

Procedury i wymogi związane z odzieżą ochronną, środkami do higieny oraz narzędziami.

Kolejnymi wymogami, jest zaopatrzenie się w odzież ochronną, środki do higieny,oraz odpowiednie zadbanie o narzędzia wykorzystywane w gospodarstwie. Poniższy akapit w kilku punktach doprecyzuje poruszane kwestie.

Osoby zajmujące się obsługą świń muszą posiadać stosowną odzież i obuwie ochronne, które będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie pracy przy trzodzie chlewnej, w obrębie jednego budynku.

 • Zarówno stali, jak i sezonowi pracownicy oraz osoby spoza gospodarstwa, (tacy jak np. zootechnik, inseminator, weterynarz czy ekipy DDD) przed wejściem do chlewni są zobowiązani do przebierania się w odzież i obuwie ochronne w śluzach dezynfekcyjnych bądź pomieszczaniu do tego przeznaczonym.

 •  Jeśli posiadamy odzież wielokrotnego użytku, to ubrania po każdorazowym użyciu powinny być prane i dezynfekowane.

 •  Narzędzia do obsługi trzody powinny być przypisane do konkretnych pomieszczeń czy budynków, w których trzymamy świnie.

 •  Narzędzia powinny być każdorazowo myte i dezynfekowane zarówno przed jak i po użyciu.

 • Przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń, zaleca się stosowanie środków do higieny, poprzez dokładne umycie rąk oraz spryskanie lub zanurzenie ich w środku dezynfekcyjnym. Jednym z najskuteczniejszych środków na rynku jest preparat Sterillhand

Formalne zakazy

Ostatnią, ale równie istotną sprawą są ograniczenia i zakazy w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świn. Zakazy głównie koncentrują się na kwestiach związanych z polowaniami na dziki i brzmią następująco:

 • Zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

 • Zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

Udowodniono, że, bezpośredni kontakt z żywymi lub padłymi dzikami stwarza najwyższy wymiar zagrożenia przeniesienia wirusa ASF na teren gospodarstwa, zarówno przez ludzi (na ubraniach), jak i psy łowieckie (na sierści) towarzyszące podczas polowań. Dlatego też, w żadnym wypadku nie wolno przywozić tusz dzików czy trofeów łowieckich na teren gospodarstwa, w którym hodowane są świnie. Ponadto, należy zadbać o to, żeby wszelkie narzędzia używane podczas polowań czy prac leśnych były dokładnie zdezynfekowane, zanim zostaną wniesione na fermę, a psy uczestniczące w polowaniu nie miały dostępu do budynków, w którym utrzymywana jest trzoda chlewna. Równie istotne jest, profilaktyczne pilnowanie okresu karencji 72 godzin dla osób, które uczestniczyły w polowaniu. Wspomniane osoby, nie mogą podejmować żadnych czynności związanych z obsługą świń, a fakt wzięcia udziału w polowaniu możemy odnotować w księdze gości gospodarstwa, lub w rejestrze wejść do chlewni.