• Gwarancji udzielmy na okres trzech miesięcy licząc od dnia zakupu towaru.
  • Stwierdzone w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia mat lub wkładów dezynfekcyjnych do reklamacji.
  • Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonywana po przedstawieniu na piśmie opisanej wady lub usterki reklamowanej maty albo wkładu dezynfekcyjnego, zawierającej w treści datę zakupu i kopię  faktury lub paragonu.
  • Zgłaszana do reklamacji mata lub wkład dezynfekcyjny powinien być dostarczony do naprawy czysty i suchy.
  • Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy,  wynikłych z winy producenta lub wad materiału.
  •  Nie objęte gwarancją są uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak:   uszkodzenia  mechaniczne, wszelkiego typu  zanieczyszczenia , niewłaściwa obsługa, niezgodna z podaną instrukcją obsługi.
  • Nie objęte gwarancją są uszkodzenia spowodowane zastosowaniem niewłaściwych środków dezynfekcyjnych lub zastosowaniem zbyt dużych stężeń właściwych środków.
  • Klient traci gwarancję jeżeli dokona  napraw maty lub wkładu dezynfekcyjnego we własnym zakresie.
  • Reklamowany towar dostarczany jest na  koszt klienta, chyba, że zostanie ustalone inaczej  z producentem.
  • W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania towaru w obu kierunkach ponosi Klient.
  • Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej może nastąpić także w przypadku: stwierdzenia braku dokumentu zakupu i niedostosowania się do instrukcji obsługi.