Pierwszą podstawową rzeczą, o którą należy zadbać, jest prowadzenie rejestrów:

 • Pojazdów służących do transportu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa.

 • Osób, które mają dostęp do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

 • Posiadanego stada trzody chlewnej z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, jak i bieżące aktualizowanie tego spisu

Rejestr pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.

 

Dużym czynnikiem ryzyka stwarzającym możliwość pojawienia się wirusa ASF w naszym gospodarstwie są pojazdy transportujące świnie do rzeźni, jak i przywożące pasze. Samochody dostawcze odwiedzają wiele gospodarstw i w związku z tym wirus może przemieszczać się na nie zdezynfekowanych kołach tych pojazdów, na co nie mamy wpływu. Jakkolwiek jesteśmy w stanie zmniejszyć potencjalne ryzyko poprzez następujące działania: 

 • Załadunek trzody powinien odbywać się na rampie znajdującej się na skraju gospodarstwa, tak aby świnie przeznaczone do transportu nie miału kontaktu ze świniami, które zostały w gospodarstwie.

 • Osoby prowadzące samochody dostawcze nie powinny wychodzić z pojazdów podczas załadunku, ponieważ same potencjalnie mogą przenosić wirusa ASF na ubraniu.

 • Przy wszystkich wjazdach i wyjazdach na teren gospodarstwa powinny być rozłożone przejazdowe maty dezynfekcyjne w formie 2 równoległych pasów dostosowane rozmiarem do obwodu koła największego pojazdu wjeżdżającego na teren gospodarstwa.Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń inwentarskich.

 

Działaniami zwiększającym kontrole i mającymi wpływ na minimalizowanie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do budynków inwentarskich, jest ścisłe rejestrowanie wejść i wyjść osób upoważnionych do pracy przy stadzie. Powinniśmy dokładnie wiedzieć, kto i kiedy wchodzi do budynków, w których utrzymywane są świnie. Ponadto, warto ustanowić i egzekwować regulamin dotyczący zasad i procedur bioasekuracyjnych obowiązujących na fermie.

 

Rozszerzeniem formatu standardowego " Rejestru wejść" może być "Księga gości", która powinna zawierać kilka dodatkowych rubryk:

 

 • Datę wizyty
 • Imię i Nazwisko osoby odwiedzającej
 • Nazwę firmy
 • Cel wizyty
 • Godzinę przyjazdu do gospodarstwa
 • Godzinę odjazdu z gospodarstwa
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami bioasekuracji i procedurami obowiązującymi na fermie.
 • Podpis osoby odwiedzającej

Dobrą praktyką jest odpowiednie oznakowanie obiektów inwentarskich czy budynków, w których przetrzymywana jest pasza, przy pomocy tablic ostrzegawczo - informacyjnych. Tablice mają za zadanie przypominanie i informowanie, że w obiektach w strefie białej powinny przebywać tylko i wyłącznie osoby do tego upoważnione.

 

Spis stada.

 

Kolejną bardzo ważną kwestią jest opracowanie spisu posiadanych świń. Spis powinien zawierać informacje odnośnie liczby posiadanych prosiąt, warchlaków, tuczników, loch, loszek , knurów, i knurków i musi być na bieżąco aktualizowany.

 

Dzięki temu zawsze będziemy mieli aktualne informacje odnośnie stanu zdrowia stada. W wypadku wystąpienia problemów zdrowotnych zwierząt, posiadanie spisu w znacznym stopniu ułatwi przekazanie tych informacji organom nadzoru lub lekarzowi weterynarii. Ponadto, będziemy w stanie dokładnie określić, których zwierząt, z jakiej kategorii produkcyjnej problem dotyczy, lub które zwierzęta posiadają objawy chorobowe. Co w rezultacie pozwoli na szybsze i bardziej efektywne działania w kierunku zwalczania chorób lub innych problemów zdrowotnych.

Kupuj świnie z pewnego źródła!

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas zakupu nowych świń, które zamierzamy wprowadzić do stada. W związku z tym, że same zwierzęta mogą być potencjalnym wektorem wirusa ASF, jeśli pochodzą z niewiadomego źródła, lub z gospodarstw, które znajdują się w pobliżu stref, w których wystąpił wirus Afrykańskiego Pomoru Świń w skrócie ASF. Dlatego też należy upewnić się:

 • czy na terenie gospodarstwa, giełdy zwierząt czy innego miejsca, z którego zamierzamy kupić trzodę, przestrzegane są zasady bioasekuracji,

 • zwierzęta posiadają aktualne świadectwo zdrowia, wystawione przez lekarza weterynarii, na podstawie badań klinicznych, przeprowadzonych przed 24 godzinami przed przemieszczeniem tych zwierząt

Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko przedostania się wirusa ASF na teren naszego gospodarstwa.

Podczas finalizowania transakcji zakupu trzody, warto zapisać podstawowe dane odnośnie:

 • Sprzedawcy,
 • daty zakupu,
 • numeru zwierząt
 • numeru identyfikacyjnego stada.